Dyplomowany Specjalista ds. sprzedaży wyrobów jubilerskich i kamieni szlachetnych

Dyplomowany specjalista, to edukacja na poziomie 5., która pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków i wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy.

Jest to oferta dla osób, które kontynuują naukę po szkole średniej, ale również dla osób pracujących, które chcą uzyskać wykształcenie przy okazji doskonalenia swoich umiejętności w czasie pracy oraz na kursach i szkoleniach. Osoby takie są często dobrymi specjalistami w wąskiej dziedzinie i fakt ten mogą dodatkowo poprzeć wykształceniem na 5. poziomie.

W Polsce do prowadzenia kształcenia specjalistycznego uprawnione są uczelnie zawodowe.

REKRUTACJA

Jeśli jesteś absolwentem LO lub technikum lub w przyszłości branżowej szkoły II stopnia, to możesz na wybranej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana. Kształcenie jest płatne.

CZAS TRWANIA

Kształcenie trwa 3 semestry (1,5 roku).

CEL KSZTAŁCENIA

• uzyskanie możliwości satysfakcjonującej pracy w krótszym okresie niż studia I stopnia 3- lub 4-letnie,
• dodatkowy zawód potwierdzający twoje wcześniejsze szkolenia, doświadczenia lub nawet hobby,
• w większości przypadków możliwa dalsza nauka na studiach I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich (część przedmiotów może zostać przepisana ze świadectwa dyplomowanego specjalisty skracając czas nauki)

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA

opcja 1.
Jeśli masz maturę lub dyplom zawodowy technika, to po zakończeniu kształcenia otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

opcja 2.
Jeśli nie masz matury ani dyplomu zawodowego, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne ale po jego ukończeniu otrzymujesz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Jeśli jednak w trakcie kształcenia zdasz maturę lub otrzymasz dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

DALSZA EDUKACJA na STUDIACH I STOPNIA lub JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH – skrócenie studiów

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce daje także uczelniom możliwość skrócenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich dla absolwentów mających świadectwo dyplomowanego specjalisty.

Poniżej artykuły, które o tym mówią:

art. 69, ust. 1, pkt 2:
Przyjęcie na studia następuje przez potwierdzenie efektów uczenia się;

art. 71, ust. 4, pkt 2:
Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

art. 71, ust. 5
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Wnioski

Dzięki temu absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS.

Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów, co jest zgodne z praktykami stosowanymi w innych krajach na świecie.

UA-106407097-1
wpChatIcon