Statut

Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§1

1.     Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu ( zwana dalej „Uczelnią”), jest Uczelnią niepubliczną zarejestrowaną w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 256.

      Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, przepisów                wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu.

 

2.     Uczelnia posiada osobowość prawną.

 

§2

1.     Siedzibą Uczelni jest Wrocław ( 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 21).

2.     Uczelnia może prowadzić działalność poza swoją siedzibą w formie filii.

 

§3

1.     Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest SWRAiZ we Wrocławiu.

2.     Tłumaczenie nazwy Uczelni na jęz. angielski jest następujące: Higher School of Art. Craftsmanship and Management in Wrocław.

 

§4

1.     Uczelnia jest uczelnią zawodową i autonomiczną na zasadach określonych w ustawie.

2.     Uczelnia prowadzi działalność dydaktyczno – badawczą.

3.     Zadaniami i celami Uczelni są:

1)     kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;

2)     prowadzenie kształcenia na studiach o profilu praktycznym uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego;

3)     prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) oraz kształcenia specjalistycznego, a także studiów podyplomowych i innych form kształcenia, kursów i szkoleń w celu zdobywania nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

4)     prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, a szczególnie do rzemiosła;

5)     wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie;

6)     działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;

7)     utrzymywanie relacji ze swoimi absolwentami, w tym monitorowanie ich karier zawodowych w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

4.     Dla realizacji zadań, o których mowa powyżej, Uczelnia:

1)     Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz szczególnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą i Małych Przedsiębiorstw we Wrocławiu;

2)     Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi:

a)     organami administracji państwowej;

b)     jednostkami samorządu terytorialnego;

c)     instytucjami publicznymi;

d)     organizacjami samorządu zawodowego;

e)     towarzystwami naukowymi;

f)       organizacjami zawodowymi;

g)     stowarzyszeniami i fundacjami;

h)     instytucjami życia gospodarczego i finansowego.

3)     Może wchodzić w prawa i obowiązki założyciela innej uczelni lub nabywać udziały w spółkach, które są założycielami innych uczelni.

5.     Dla realizacji podstawowych zadań, o których mowa powyżej, Uczelnia może przystępować do stowarzyszeń, fundacji, instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i rzemiosła.

 

Dział II

Założyciel

§5

1.     Założycielem Uczelni jest Europejska Edukacja Zawodowa spółka z o.o. ( KRS nr …)

2.     Założyciel podejmuje decyzje dotyczące Uczelni w przypadku określonych w Ustawie i niniejszym statucie.

3.     Założyciel rozpatruje sprawy i podejmuje decyzje dotyczące Uczelni w zakresie:

      1)     spraw związanych ze strategią Uczelni:

a)     wyraża zgodę na uchwalenie strategii Uczelni;

b)     dokonuje zmiany nazwy Uczelni;

c)     wyraża zgodę na połączenie z inną uczelnią;

d)     wyraża zgodę na włączenie innej uczelni do Uczelni;

2)     spraw związanych z organizacją Uczelni:

a)     wyraża zgodę na utworzenie, przekształcenie, likwidację, nadanie lub zmianę nazwy zakładu lub filii;

b)     wyraża zgodę na tworzenie jednostek międzyuczelnianych i wspólnych z innymi uczelniami oraz ich likwidację;

3)     spraw związanych z regulacjami wewnętrznymi Uczelni:

a)     nadaje statut Uczelni i wprowadza w nim zmiany;

b)     opiniuje regulaminy wynagradzania i premiowania w Uczelni;

c)     określa zasady i warunki wynagradzania, wyznaczania celów i oceny ich realizacji dla Naczelnej Kadry Kierowniczej Uczelni  (tj. członków Senatu, Kanclerza, Rektora, Prorektorów, Wicekanclerza), a w szczególności nadaje regulaminy wynagradzania i premiowania, Naczelnej Kadry Kierowniczej Uczelni;

d)     nadaje regulamin prac Senatu;

e)     wyraża zgodę na nadanie regulaminu organizacyjnego Uczelni;

4)     spraw związanych z organizacją działalności dydaktycznej w Uczelni:

a)     opiniuje utworzenie i likwidację kierunku i specjalności studiów oraz ofertę studiów podyplomowych;

5)     spraw personalnych Uczelni:

a)     powołuje i odwołuje Kanclerza;

b)     powołuje i odwołuje Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu;

c)     powołuje członków Senatu oraz Wicekanclerza;

d)     opiniuje powołanie i odwołanie Prorektorów:

e)     zawiesza w pełnieniu obowiązków Kanclerza, Rektora, Wicekanclerza, Prorektorów, członków Senatu oraz określa czas, na który następuje to zawieszenie;

f)       wnioskuje do Senatu o nadanie tytułu honorowego „Rektor Senior”;

g)     wyraża zgodę na łączenie funkcji członka Senatu z funkcją organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem założyciela innej uczelni niepublicznej będącego osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej;

6)     spraw związanych z gospodarką Uczelni:

a)     wyraża zgodę na uchwalenie planów rzeczowo – finansowych Uczelni;

b)     uchwala politykę w zakresie logotypów, znaków towarowych i domen internetowych Uczelni;

c)     uchwala standardy księgowo – finansowe, politykę nieruchomości oraz standardy informatyczne w Uczelni;

d)     wyraża zgodę na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

e)     wnioskuje do Senatu o powołanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Uczelni;

f)       opiniuje wysokość opłat za studia i studia podyplomowe;

 

7)     nadzoru nad działalnością Uczelni:

a)     sprawuje nadzór, w tym przez upoważnione osoby, nad działalnością Uczelni poprzez prawo wglądu na wszelkie akta i dokumenty Uczelni oraz sporządzania z nich wypisów i kopii, żądania informacji i sprawozdań;

8)     podmiotów zależnych w stosunku do Uczelni:

a)     wyraża zgodę na utworzenie, nabycie i zbycie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz uczestnictwo w innych podmiotach prawnych, w szczególności, o których mowa w § 4 ust. 4, a także na likwidację tych podmiotów przez Uczelnię;

b)     wyraża zgodę na zmianę przez Uczelnię umowy spółki lub statutu stowarzyszenia, fundacji, federacji, innej uczelni lub organizacji;

c)     wyraża zgodę na powoływanie i odwoływanie przez Uczelnię osób do pełnienia funkcji w organach spółki, stowarzyszenia, fundacji, federacji innej uczelni lub innej organizacji oraz ustalanie zasad i warunków wynagradzania, wyznaczania celów i oceny ich realizacji dla tych osób;

9)     spraw pozostałych:

a)     podejmuje decyzję o likwidacji Uczelni;

b)     może wnioskować do Ministra o stwierdzenie niezgodności Uchwał Sejmu z przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Dział III. Struktura i organizacja Uczelni

§6

1.     Uczelnia może realizować swoje zadania i cele statutowe w formie bezpośredniej i pośredniej.

2.     Dla sprawnej realizacji zadań i celów statutowych w formie bezpośredniej Uczelnia w niniejszym statucie oraz regulaminie organizacyjnym określa swoją strukturę organizacyjną.

3.     Dla realizacji zadań i celów statutowych w formie pośredniej Uczelnia może tworzyć podmioty zależne lub przystępować do już istniejących podmiotów na zasadach określonych w niniejszym statucie.

4.     Wyodrębniona działalność gospodarcza może być prowadzona przez utworzoną przez Kanclerza, za zgodą Senatu, administracyjną jednostkę organizacyjną Uczelni ( zakład), która samodzielnie sporządza wyodrębnioną ewidencję księgową

 

Rozdział I. Struktura i organizacja Uczelni

§ 7

1.     Uczelnia prowadzi działalność w swojej siedzibie.

2.     Uczelnia może prowadzić działalność poza siedzibą w formie filii.

 

§ 8

1.     W Uczelni tworzone są następujące typy jednostek organizacyjnych:

1)     Według kryterium szczebla organizacji:

a)     jednostki ogólnouczelniane,

b)     jednostki lokalne.

2.     Według kryterium merytorycznego:

a)     jednostki dydaktyczne;

b)     jednostki badawcze;

c)     jednostki administracyjne.

2)     Szczegółowe nazewnictwo wraz ze wskazaniem typu jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.

 

§ 9

1.     Jednostkami lokalnymi są filie.

§ 10

 

1.      Kształcenie studentów na studiach I stopnia realizowane jest na Uczelni.

2.      Za organizację kształcenia w ramach kierunku studiów wyższych odpowiada Prorektor d/s dydaktyki, którego szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określa regulamin organizacyjny.

3.      Organizację kształcenia w innych formach dydaktycznych określa regulamin organizacyjny.

4.      Za organizację działalności naukowej w ramach dyscypliny naukowej określonej jako wiodąca lub wspierana odpowiada Rektor.

 

§ 11

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii tworzy i likwiduje Kanclerz za zgodą senatu.

 

 

 

 

§ 12

1.     W uczelni działa system biblioteczno – informacyjny oraz archiwum, którego podstawę stanowi biblioteka.

2.     Zasady działania systemu biblioteczno – informacyjnego określa jej regulamin, który uchwala Senat.

3.     Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno – informacyjnego może przetwarzać następujące dane osobowe osób z niego korzystających:

1)     imię i nazwisko;

2)     pesel;

3)     numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL;

4)     adres zamieszkania;

5)     numer albumu;

6)     numer telefonu;

7)     adres poczty elektronicznej;

8)     numer identyfikacyjny Open Researcher and Contributor ID.

 

§ 13

1.      W Uczelni mogą być tworzone ciała doradcze.

2.      Ciała doradcze, których funkcjonowanie wspomaga bezpośrednio działania danego organu, tworzy i powołuje ten organ.

3.      Pozostałe ciała doradcze tworzy i powołuje  ich skład Rektor.

 

 

Rozdział II. Podmioty zależne

§ 14

1.     W celu realizacji swoich zadań Uczelnia może tworzyć lub przystępować do istniejących podmiotów prawnych, w szczególności:

 

1)     spółek kapitałowych, innych niż spółki celowe;

2)     spółek cywilnych;

3)     spółek celowych;

4)     federacji;

5)     stowarzyszeń;

6)     fundacji.

 

2.     W celu realizacji swoich zadań Uczelnia może utworzyć inną uczelnię niepubliczną bądź wejść bezpośrednio lub pośrednio w prawa jej założyciela.

3.     W celu komercjalizacji wyników badan naukowych Uczelni może samodzielnie bądź z innymi uczelniami niepublicznymi tworzyć spółki celowe.

 

§ 15

1.     W celu realizacji swoich zadań Uczelnia może tworzyć z innymi uczelniami jednostki międzyuczelniane.

2.     Jednostka międzyuczelniana tworzona jest przez Senat za zgodą Założyciela.

3.     Zasady działania i finansowania jednostki międzyuczelnianej określa umowa zawarta pomiędzy uczelniami tworzącymi tę jednostkę.

 

Dział IV. Ustrój i organy

§ 16

1.     Organem kolegialnym Uczelni jest Senat.

2.     Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września.

3.     Organami jednoosobowymi Uczelni są Kanclerz, Rektor, Wicekanclerz, Prorektor.

4.     Kadencja jednoosobowych organów Uczelni jest wspólna, trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września.

5.     Wicekanclerz pełni swoją funkcję do końca kadencji organu, który zastępują.

6.     Prorektor pełni swoją funkcje do końca kadencji Rektora.

7.     W Uczelni nie powołuje się osób do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

 

Rozdział I. Kanclerz

§ 17

1.     Kanclerza powołuje i odwołuje Założyciel.

2.     W Uczelni mogą być ponadto powołani Wicekanclerze.

3.     Wicekanclerza powołuje i odwołuje Założyciel na wniosek Kanclerza.

4.     Wicekanclerza wspiera Kanclerza w kierowaniu Uczelnią.

5.     Wicekanclerz może działać w ramach kompetencji Kanclerza jako organu. Zakres obowiązków Wicekanclerza określa regulamin organizacyjny.

 

§ 18

1.      Kanclerz w szczególności rozpatruje sprawy i podejmuje decyzje dotyczące Uczelni w zakresie:

1)     Spraw związanych z organizacją Uczelni:

a)      organizuje pracę Senatu;

b)     tworzy i likwiduje ciała doradcze, z wyłączeniem ciał doradczych określonych w § 13 ust. 2;

c)      przygotowuje sprawozdanie z realizacji strategii Uczelni;

d)     opiniuje utworzenie spółki kapitałowej, zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy;

e)     tworzy i likwiduje za zgodą Senatu, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii;

f)       zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w uczelni;

2)     spraw związanych z regulacjami wewnętrznymi Uczelni:

a)      ustala wzory umów zawieranych ze studentami i słuchaczami;

b)     opracowuje regulamin organizacyjny;

c)      wnioskuje do Senatu o nadanie regulaminu pracy;

d)     opracowuje regulaminy wynagradzania i premiowania, z wyłączeniem regulaminu wynagradzania i premiowania Naczelnej Kadry Kierowniczej Uczelni, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 lit. C;

3)     spraw personalnych Uczelni:

a)      powołuje skład osobowy ciał doradczych, o których mowa w § 13 ust. 3;

b)     wnioskuje do Senatu o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla SWRAiZ we Wrocławiu”;

c)      wnioskuje do Założyciela o powołanie i odwołanie Wicekanclerza;

d)     wnioskuje do Założyciela o powołanie i odwołanie Rektora;

e)     wnioskuje do Założyciela o powołanie i odwołanie członków Senatu;

f)       wnioskuje do Założyciela o zawieszenie w pełnieniu obowiązków Rektora, Wicekanclerza, Członków Senatu;

4)     spraw związanych z gospodarką Uczelni:

a)      podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni niezastrzeżone do kompetencji innych organów Uczelni;

b)     sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni;

c)      odpowiada za realizację planów rzeczowo – finansowych;

d)     podejmuje decyzje w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za kursy, szkolenia i inne usługi Uczelni, niezastrzeżone do kompetencji innych organów Uczelni.

5)     Kanclerz jest Wiceprzewodniczącym Senatu.

6)     Szczegółowy zakres obowiązków i zadań Kanclerza określony jest w regulaminie organizacyjnym oraz w szczegółowym indywidualnym zakresie obowiązków.

 

 

Rozdział II. REKTOR

§ 19

 

1.     Rektorem Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy oraz posiada tytuł lub stopień naukowy.

2.     Założyciel powołuje Rektora Uczelni na wniosek Kanclerza lub z własnej inicjatywy.

3.     Założyciel odwołuje Rektora Uczelni na wniosek Kanclerza lub z własnej inicjatywy.

4.     Osoba powołana do pełnienia funkcji rektora jest zatrudniona w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy nie później niż z   dniem rozpoczęcia kadencji.

5.     Rektor jest Przewodniczącym Senatu.

6.     Założyciel na wniosek Rektora, po uzyskaniu opinii Senatu, powołuje do pełnienia funkcji w Uczelni Prorektorów w liczbie nie większej niż trzech.

7.     Senat na wniosek Rektora, po uzyskaniu opinii Założyciela, może odwołać Prorektorów z funkcji.

8.     Zakres obowiązków Prorektora określa regulamin organizacyjny.

 

§ 20

1         Rektor rozpatruje sprawy i podejmuje działania określone w Ustawie oraz niniejszym statucie, w szczególności w zakresie:

1)     Spraw związanych z organizacją Uczelni:

a)     podejmuje decyzje o utworzeniu spółki kapitałowej, zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy, za zgodą Senatu i po uzyskaniu opinii Kanclerza;

b)     tworzy spółkę celową za zgodą Senatu i powołuje jej organy;

2)     Spraw związanych z regulacjami wewnętrznymi Uczelni:

a)     nadaje regulamin organizacyjny, po uzyskaniu zgody Założyciela i opinii Senatu;

b)     nadaje regulamin przyznawania świadczeń stypendialnych;

3)     Spraw związanych z organizacją działalności dydaktycznej w Uczelni:

a)     tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, na wniosek Senatu i po uzyskaniu opinii Założyciela;

b)     wnioskuje o ustalenie przez Senat warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;

c)     rozpatruje odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia;

d)     wznawia postepowanie administracyjne w sprawie nadania tytułu zawodowego;

e)     stwierdza nieważność dyplomu;

f)       uchyla decyzje komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodne z przepisami prawa;

g)     stwierdza zgodność z Ustawą i statutem regulaminu określającego organizację i sposób działania samorządu studenckiego oraz sposób powoływania przedstawicieli organów Uczelni z Ustawą i statutem;

h)     uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu;

i)       uchyla akty organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji;

j)       podejmuje decyzje administracyjne dotyczące podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców;

k)     wnioskuje do ministra o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

l)       opracowuje i wprowadza  po zasięgnięciu opinii Senatu, szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia;

m)    określa harmonogram roku akademickiego;

4)     praw związanych z organizacją działalności naukowej w Uczelni:

a)     kieruje prowadzeniem działalności naukowej w ramach dyscyplin;

5)     spraw personalnych Uczelni:

a)     wnioskuje do Właściciela o powołanie i odwołanie Prorektorów;

b)     określa kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej po zasięgnięciu opinii Senatu;

c)     rozpatruje odwołania od wyniku oceny okresowej nauczycieli akademickich;

d)     określa zasady dokonywania oceny nauczyciela akademickiego przez studentów w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem;

e)     powołuje rzeczników dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich oraz do spraw studentów w Uczelni, po zasięgnięciu opinii Senatu;

f)       zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków;

g)     powołuje komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną;

h)     wnioskuje do Senatu o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla SWRAiZ. we Wrocławiu”;

i)       określa tryb powoływania recenzentów oraz zasady sporządzania recenzji, o których mowa w § 50 ust. 9;

j)       podejmuje decyzje o zatrudnieniu na stanowisku profesora Uczelni, po uzyskaniu opinii Senatu, zgodnie z § 50;

k)     wyraża zgodę na przekroczenie maksymalnego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 52 4 i 5 w odniesieniu do nauczycieli akademickich pełniących funkcje Wicekanclerza, Prorektora;

l)       po uzyskaniu opinii Senatu powołuje na okres kadencji koordynatora praktyk zawodowych;

6) spraw związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni:

a)     dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na ternie Uczelni;

b)     określa teren Uczelni w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy;

c)     wyraża zgodę na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni;

7) podmiotów zależnych w stosunku do Uczelni:

a)     wykonuje prawa i obowiązki wynikające za statusu wspólnika w spółce, fundacji lub innej organizacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 pkt 8 oraz § 24 pkt 8;

b)     wykonuje prawa i obowiązki założyciela uczelni, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 8 lit. A;

8) spraw pozostałych:

a)     zapewnia wykonywanie przepisów obowiązujących w Uczelni;

b)     wykonuje czynności z zakresu postepowania dyscyplinarnego, o których mowa w art. 282 Ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia takiego czynu;

c)     zapewnia udostępnianie w BIP na stronie podmiotowej Uczelni informacji, o których mowa w art. 358 Ustawy;

d)     zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz PKA o:

 1. utworzeniu studiów na podstawie art. 53 ust 7-9 Ustawy,
 2. rozpoczęciu i zaprzestaniu prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 3. zaprzestaniu spełniania warunków do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tych okoliczności;

e)     dokonuje czynności informacyjno – sprawozdawczych:

i.                 wprowadza dane do Systemu POL-on;

ii.                wprowadza treści pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu przez studentów egzaminu dyplomowego.

2. Decyzje, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 lit. E, f, j, k są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej „Kpa”.

3. Decyzje administracyjne mogą być wydawane przez osoby upoważnione przez Rektora, zgodnie z art. 268a Kpa. Przy czym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrywany jest przez Rektora.

 

Rozdział III. Wicekanclerz

§ 21

 1. Założyciel powołuje Wicekanclerza na wniosek Kanclerza.
 2. Założyciel odwołuje Wicekanclerza na wniosek Kanclerza lub z własnej inicjatywy.
 3. Wicekanclerz odpowiada za działalność jednostki lokalnej.
 4. Wicekanclerz, w stosunku do jednostki lokalnej, którą kieruje, w szczególności:

1) zawiera w imieniu Uczelni pisemne umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze studentami i słuchaczami jednostek lokalnych;

2) podejmuje w trybie odwoławczym decyzje związane z obowiązkami finansowymi studentów wobec Uczelni;

3) prowadzi sprawy gospodarcze i administracyjne jednostki lokalnej w zakresie wynikającym z regulaminu organizacyjnego i pełnomocnictw;

 

 

 

Rozdział IV. Prorektor

§ 22

 1. Prorektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy oraz posiada tytuł lub stopień naukowy.
 2. Prorektor odpowiada za działalność dydaktyczną w zakresie studiów wyższych.
 3. Prorektora ds. dydaktyki powołuje Założyciel na wniosek Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.
 4. Prorektora odwołuje Założyciel na wniosek Rektora.
 5. Do zadań Prorektora należy:

1)     inicjowanie rozwoju oferty dydaktycznej;

2)     występowanie z wnioskiem o opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich;

3)     sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunku;

4)     sprawowanie nadzoru nad procesem dydaktycznym na studiach wyższych;

5)     podejmowanie decyzji związanych ze sprawami studentów, w tym z obowiązkami finansowymi oraz pomocy materialnej;

6)     opiniowanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;

7)     wykonywania innych zadań określonych Statutem lub innymi aktami;

8)     opiniowanie utworzenia i likwidacji kierunku studiów;

9)     opiniowanie zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia;

10)  wnioskowanie do Senatu o ustalenie programu studiów;

11)  przygotowanie propozycji specjalności studiów w ramach danego kierunku studiów;

12)  przygotowanie propozycji studiów specjalistycznych, podyplomowych i kursach.

 

Rozdział V. Senat

§ 23

 1. Senat składa się z 7 członków.
 2. Przewodniczącym Senatu jest Rektor.
 3. Wiceprzewodniczącym Senatu jest Kanclerz.
 4. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy i posiada wykształcenie wyższe.
 5. Posiedzenia Senatu zwoływane są przez Rektora nie rzadziej niż 4 razy w roku akademickim. Na pisemny wniosek minimum 1/3 liczby członków Senatu, Rektor lub Kanclerz mają obowiązek zwołać posiedzenie w terminie najpóźniej 7 dni od momentu doręczenia wniosku.
 6. Szczegółowy tryb prac Senatu określa regulamin.
 7. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Senatu.
 8. Uchwały Senatu podpisuje Przewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego uchwały Senatu podpisuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 24

 

        Senat rozpatruje sprawy i podejmuje działania w zakresie:

      1 )     Spraw związanych ze strategią Uczelni:

a)     uchwala strategię Uczelni po uzyskaniu zgody Założyciela i zatwierdza sprawozdanie z jej realizacji;

b)     odpowiada za inicjowanie i realizację strategii Uczelni;

2)     Spraw związanych z organizacją Uczelni:

a)     Przeprowadza ocenę funkcjonowania Uczelni;

b)     Wyraża zgodę na utworzenie spółki celowej;

c)     Wyraża zgodę na utworzenie spółki kapitałowej, innej niż spółka celowa;

d)     Wyraża zgodę na utworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii;

e)     Tworzy i likwiduje jednostki międzyuczelniane za zgodą Założyciela;

f)       Tworzy, przekształca, likwiduje, nadaje lub zmienia nazwy zakładów i pracowni za zgodą Założyciela;

3)     Spraw związanych z regulacjami wewnętrznymi Uczelni:

a)     Nadaje regulamin pracy na wniosek Kanclerza;

b)     Opiniuje regulamin organizacyjny;

c)     Nadaje regulaminy wynagradzania i premiowania, z wyłączeniem regulaminów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. C, po zasięgnięciu opinii Założyciela;

d)     Opiniuje kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej;

e)     Opiniuje zasady dokonywania oceny nauczyciela akademickiego przez studentów w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem;

f)       Uchwala regulamin studiów;

g)     Uchwala regulamin studiów podyplomowych;

h)     Uchwala regulamin działania systemu biblioteczno – informacyjnego;

i)       Uchwala regulaminy opłat za naukę;

j)       Uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji, który określa w szczególności:

                                     i.           Prawa i obowiązki Uczelni, pracowników i studentów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej,

                                    ii.          Zasady wynagradzania twórców,

                                   iii.          Zasady i procedury komercjalizacji,

                                  iv.          Zasady korzystania z majątku Uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej

k)     Uchwala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, który określa w szczególności:

                                     i.          Prawa i obowiązki Uczelni, pracowników i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej,

                                    ii.          Zasady korzystania i ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności naukowej przez podmioty inne niż wskazane w tirecie i.

4)     Spraw związanych z organizacją działalności dydaktycznej w Uczelni:

a)     Ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia, na wniosek Rektora;

b)     Ustala program studiów, na wniosek Rektora oraz po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego;

c)     Ustala program studiów podyplomowych;

d)     Określa sposób potwierdzenia efektów uczenia się;

e)     Zatwierdza wzór dyplomu ukończenia studiów i wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

f)       Opiniuje szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia;

g)     Wnioskuje do Rektora o utworzenie kierunku studiów;

h)     Określa ofertę studiów podyplomowych;

i)       Likwiduje kierunki studiów, po uzyskaniu opinii Założyciela;

j)       Określa specjalności studiów w ramach danego kierunku, po zasięgnięciu opinii Założyciela;

5)     Spraw związanych z organizacją działalności naukowej w Uczelni:

a)     Wykonuje zadania związane z:

i.                 Przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

ii.                Włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po  ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia

- zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( Dz. U. z 2017r. poz.986 i 1475 oraz z 2018r. poz. 650);

6)     Spraw personalnych:

a)     powołuje prorektorów, na wniosek Rektora i po zasięgnięciu opinii Założyciela Rady Akademickiej;

b)     odwołuje Prorektorów na wniosek Rektora;

c)     wskazuje na wniosek Rektora kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki:

d)     opiniuje kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej;

e)     wskazuje osobę do wykonywania praw i obowiązkowych wynikających ze statutu członkostwa w stowarzyszeniu;

f)       wyraża zgodę na przekroczenie maksymalnego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 52 ust. 4 i 5 w odniesieniu do nauczycieli akademickich pełniących funkcję Kanclerza lub Rektora;

g)     opiniuje powołania i odwołanie koordynatora praktyk zawodowych;

h)     opiniuje kandydatury na stanowisko profesora Uczelni;

i)       nadaje na wniosek Rektora lub Kanclerza honorowy tytuł „Zasłużony dla SWRAiZ we Wrocławiu.

       Spraw związanych z gospodarką Uczelni:

a)     przygotowuje, przedstawia i uchwala plany rzeczowo-finansowe, za zgodą Założyciela;

b)     ocenia realizacje planów rzeczowo-finansowych;

c)     ustala wysokość opłat za naukę na studiach i studiach podyplomowych, po zaopiniowaniu przez Założyciela;

d)     wyraża zgodę i określa zasady prowadzenia przez Uczelnię wyodrębnionej działalności gospodarczej;

e)     wyraża zgodę na dokonanie przez Uczelnię następujących czynności prawnych:

i.                 przyjęcie spadku lub zapisu;

ii.                nabycie lub zbycie obligacji;

iii.               zaciągnięcie kredytu, zobowiązania wekslowego;

iv.              udzielenie poręczenia lub gwarancji;

v.                udzielenie lub zaciągnięcie pożyczki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego;

vi.              zawarcie umowy, której przedmiotem jest nieruchomość, innej niż umowa dzierżawy lub umowa najmu;

f)       wyraża zgodę na dokonanie innych czynności prawnych dotyczących, mienia i gospodarki Uczelni w sytuacji, kiedy:

i.                 wartość transakcji przekracza jednorazowo kwotę 100000 PLN netto, o ile statut nie stanowi inaczej:

ii.                wartość świadczeń ciągłych przekracza kwotę 250000 PLN netto w skali roku, z wyłączeniem zawierania umów o pracę;

iii.               wartość darowizny na rzecz Uczelni przekracza kwotę 50000 PLN netto;

iv.              wartość grantu lub dotacji przekracza równowartość kwoty 500000 PLN netto;

v.                okres najmu, dzierżawy, którego przedmiotem jest nieruchomość, przekracza 3 lata oraz wartość umowy przekracza kwotę 100000 PLN netto w skali roku;

8) podmiotów zależnych w stosunku do Uczelni:

a)           wyraża zgodę na założenie i likwidację przez Uczelnię innej uczelni lub na wejście w prawa i obowiązki założyciela innej uczelni;

b)           wyraża zgodę na utworzenie, nabycie i zbycie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz uczestnictwo w innych podmiotach prawnych, a także na likwidację tych podmiotów przez Uczelnię;

c)            wyraża zgodę na zmianę przez Uczelnię umowy spółki lub statutu stowarzyszenia, fundacji, federacji, innej uczelni lub innej organizacji;

d)           wyraża zgodę na powoływanie i odwoływanie przez Uczelnię osób do pełnienia funkcji w organach spółki, stowarzyszenia, fundacji, federacji, innej uczelni lub innej organizacji oraz ustalanie zasad i warunków wynagradzania, wyznaczania celów i oceny ich realizacji dla tych osób;

e)           wyraża zgodę na utworzenie lub przystąpienie do federacji, w szczególności wyraża zgodę na uczestników federacji, jej zadania, składniki mienia przekazywane w celu wykonywania zadań federacji oraz treści jej statutu;

f)             wyraża zgodę na wystąpienie z federacji;

g)           wyraża zgodę na dokonywanie przez Uczelnię, działającą jako założyciel innej uczelni, czynności określonych w ś 5 ust. 3 pkt. 1-7;

h)           w stosunku do podmiotów zależnych, innych niż określone w Ś 24 pkt 8 lit. g), wyraża zgodę na wyrażenie przez Uczelnię zgody na:

i.                 nabycie i zbycie przez podmiot zależny nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

ii.                uchwalenie strategii podmiotu zależnego;

iii.               uchwalenie planów rzeczowo-finansowych podmiotu zależnego;

iv.              uchwalenie standardów księgowo-finansowych, polityki nieruchomości oraz standardów informatycznych w podmiocie zależnym;

v.                uchwalenie polityki w zakresie logotypów, znaków towarowych i domen internetowych w podmiocie zależnym;

 

 9)        spraw pozostałych:

a)           przygotowuje i uchwala roczne sprawozdanie Senatu Uczelni z działalności Uczelni;

b)           wnioskuje do Założyciela o dokonanie czynności zastrzeżonych do kompetencji Założyciela;

c)            formułuje rekomendacje dla Rektora w zakresie wykonywanych przez niego zadań;

d)           opiniuje wstąpienie i wystąpienie z federacji innej niepublicznej uczelni akademickiej;

e)           opiniuje zamiar likwidacji Uczelni.

 

10) Senat rozpatruje sprawy i podejmuje działania w zakresie:

 

1. spraw w zakresie związanych z organizacją działalnością dydaktyczną Uczelni:

a)           uchwalania regulaminu odbywania praktyki studenckiej;

b)           opiniowania sposobu potwierdzania efektów uczenia się;

c)           opiniowania efektów uczenia się dla programów studiów poszczególnych kierunków kształcenia;

d)           opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia;

4) spraw personalnych Uczelni:

a)           opiniowania powołania Rektora;

b)           opiniowania powołania Prorektorów;

c)           opiniowania kandydatur na stanowisko profesora Uczelni;

d)           opiniowania kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli akademickich;

e)           wybierania członków komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich;

f)            opiniowania kandydata na rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów;

g)           powoływania członków komisji dyscyplinarnej do spraw studentów na wniosek Rektora oraz określanie ich liczby;

h)           wnioskowania o nadanie tytułu kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 25

1.           Senat, na wniosek Rektora, Założyciela, Kanclerza, może nadać honorowy tytuł „Zasłużony dla SWRAiZ”.

2.           Senat, na wniosek Założyciela, może nadać honorowy tytuł „Rektora Seniora”.

3.           Honorowy tytuł „Rektora Seniora” może być nadany osobie, która wypełniała obowiązki Rektora Uczelni przez okres nie krótszy niż 10 lat.

 

4.           Rektor Senior” może reprezentować społeczność akademicką Uczelni w zakresie określonym przez Rektora.

 

 

2         ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANÓW

§26

1.           Odwołania z funkcji organu jednoosobowego Uczelni dokonuje Założyciel;

2.           Odwołanie z funkcji organu jednoosobowego Uczelni może nastąpić na wniosek organu, który składa wniosek o powołanie tego organu, a także z własnej inicjatywy Założyciela,

3.           Wraz z wnioskiem o odwołanie z funkcji organu jednoosobowego Uczelni należy złożyć wniosek o powołanie do pełnienia funkcji organu.

4.           W przypadku wygaśnięcia mandatu z innych powodów niż odwołanie, stosuje się odpowiednio procedurę opisaną w ust. 7.

5.           Odwołanie z funkcji organu jednoosobowego Uczelni, może nastąpić w następujących przypadkach:

1)           nieprzestrzegania postanowień statutu;

2)           naruszenia innych przepisów prawa;

6.           Odwołanie osoby z funkcji organu jednoosobowego Uczelni, ich zastępców oraz członków Senatu może ponadto nastąpić na skutek utraty zaufania przez Założyciela,

7.           Założyciel zawiesza w pełnieniu obowiązków członka Naczelnej Kadry Kierowniczej Uczelni z inicjatywy własnej lub na wniosek Kanclerza. Założyciel określa czas, na który następuje zawieszenie w pełnieniu obowiązków, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące oraz wskazuje osobę pełniącą w tym okresie obowiązki osoby zawieszonej.

8.           Założyciel może, na wniosek ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 432 ust. 1 Ustawy, odwołać Rektora.

9.           W przypadku odwołania Rektora do dnia powołania Rektora obowiązki Rektora pełni Kanclerz.

10.        Zawieszenie w pełnieniu obowiązków członka Naczelnej Kadry Kierowniczej Uczelni może także nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, na okres wskazany w tym wniosku.

11.        Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania członków Senatu i zastępców organów.

§27

1. Decyzje organów kolegialnych w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

2. W przypadku, gdy Ustawa nie stanowi inaczej, jeżeli w niniejszym statucie przewidziane jest wydanie opinii w danej sprawie, w przypadku braku jej wydania przez właściwy organ w ciągu 14 dni, od chwili uzyskania informacji o konieczności wydania opinii, uznaje się, ze opinia jest pozytywna.

3. Kanclerz ma prawo zwołania posiedzenia Senatu oraz Rady Akademickiej, jeżeli Rektor nie zwoła tych posiedzeń w terminach określonych w Ustawie oraz niniejszym statucie lub jeżeli zwołanie to uzna za wskazane.

4. Senat może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Senatu zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy uchwał w sprawach personalnych.

§28

1.     Łączenie funkcji członka Senatu z funkcją organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem założyciela innej uczelni niepublicznej będącego osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej wymaga zgody Założyciela Uczelni.

§29

1.           Organy jednoosobowe Uczelni mogą wykonywać swoje zadania przy pomocy pracowników Uczelni, w szczególności przez powierzanie zadań.

2.           Organy jednoosobowe Uczelni mogą upoważniać lub udzielać pełnomocnictw, w formie pisemnej.

 

§30

1.           W przypadku podjęcia decyzji lub uchwały niezgodnej z przepisami prawa lub statutem, sprzecznej ze strategią, naruszającej ważny interes Uczelni lub niemożliwej do wykonania z powodu braku środków finansowych:

1)           przez Senat, Rektora lub Kanclerza - Założyciel może taką decyzję uchylić;

2)           przez Senat - Kanclerz lub Rektor może zawiesić jej wykonanie i przekazać ją Założycielowi. Założyciel może taką uchwałę uchylić. Uchylenie uchwały następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu jej otrzymania przez Założyciela;\

3)           przez Rektora - Kanclerz zawiesza jej wykonanie i przekazuje sprawę Założycielowi. Założyciel może taką decyzję uchylić lub utrzymać w mocy;

4)           przez Kanclerza - Rektor zawiesza jej wykonanie i przekazuje sprawę Założycielowi. Założyciel może taką uchwałę uchylić lub utrzymać w mocy.

Z działania przepisów ust. 1 powyżej wyłączone są decyzje administracyjne.

 

 

3         DZIAŁ V. DYDAKTYKA

4         ROZDZIAŁ l. ORGANIZACJA DYDAKTYKI

§31

1.          Na Uczelni funkcjonuje system zapewniania jakości kształcenia.

2.          Senat uchwala wytyczne do tworzenia systemu zapewniania jakości kształcenia.

3.          Rektor opracowuje i wprowadza, po zasięgnięciu opinii Senatu, Prorektora, szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

1.          Dany kierunek studiów tworzy Rektor, na wniosek Senatu i po uzyskaniu opinii Założyciela, a likwiduje Senat, po uzyskaniu opinii Założyciela oraz Rektora. Specjalności studiów w ramach danego kierunku określa Senat po zasięgnięciu opinii Założyciela oraz Rektora.

2.          Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe i kursy dokształcające. Ofertę studiów podyplomowych określa Senat.

3.          Studia podyplomowe mogą być prowadzone poza filią i siedzibą uczelni, w szczególności w siedzibach pracodawców.

4.          Uczelnia może prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.          Uczelnia może organizować seminaria, wykłady otwarte, konferencje i kongresy.

6.          Uczelnia może prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy, na zasadach określonych w art. 62 Ustawy.

7.          Uczelnia wydaje dyplom w języku polskim oraz może wydać dyplom w języku angielskim lub innym języku obcym, jeżeli Senat tak postanowi.

§32

1.          Sprawy studentów mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

2.          Szczegółowe zasady załatwiania spraw studentów w sposób, o którym mowa w § 34 ust. 1 określone są w odpowiednich regulaminach.

 

 

1         ROZDZIAŁ II. STUDIA I STUDENCI

§33

1.           Przyjęcie na studia następuje przez:

1)           rekrutację;

2)           potwierdzenie efektów uczenia się;

3)           przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2.           Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

3.           Wpisu na listę studentów dokonuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

4.           Warunkiem wpisania na listę studentów jest zawarcie przez studenta pisemnej umowy z Uczelnią oraz wypełnienie przesłanek określonych w Ustawie.

5.           Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja rekrutacyjna.

6.           Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Rektora lub komisję. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, decyzję podpisuje przewodniczący komisji.

7.           Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora służy prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8.           Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

§34

Nabycie praw studenta Uczelni następuje z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:

’Ślubuję uroczyście, że jako student Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o jej dobre imię, przestrzegać jej regulaminów i panujących w niej obyczajów.

W przypadku studiowania w języku obcym student może złożyć ślubowanie w tym języku.

 

§35

1.           Nauka w Uczelni jest odpłatna.

2.           Organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studentów i uczestników studiów podyplomowych określają odpowiednio regulamin studiów i regulamin studiów podyplomowych oraz pisemna umowa wraz z regulaminami opłat za naukę uchwalanymi przez Senat.

3.           Decyzje związane z obowiązkami finansowymi studentów wobec Uczelni podejmuje Kanclerz. Od decyzji Kanclerza służy odwołanie do Rektora, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.           Decyzje związane z obowiązkami finansowymi uczestników studiów podyplomowych podejmuje Prorektor, o którym mowa w § 10 ust. 5. Od decyzji Prorektora służy odwołanie do Rektora

5.           W szczególnie uzasadnionych przypadkach — innych niż określone w regulaminach Uczelni - Kanclerz może zwolnić studenta lub uczestnika studiów podyplomowych z opłaty lub ograniczyć jej wysokość.

§ 36

1.            Student może ubiegać się o stypendia zgodnie z Ustawą.

2.            Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, są przyznawane przez określone, w regulaminie przyznawania świadczeń stypendialnych, komisje stypendialne i odwoławczą komisję stypendialną.

3.            Większość członków komisji stanowią studenci.

4.            Komisje stypendialne i odwoławczą komisję stypendialną powołuje Rektor.

 

§ 37

1.           Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, działający na podstawie Ustawy i regulaminu samorządu studenckiego, którego zgodność ze statutem Uczelni stwierdza Senat.

2.           W przypadku, gdy Ustawa nie stanowi inaczej, jeżeli w Ustawie lub niniejszym statucie przewidziane jest wydanie opinii w uzgodnieniu z samorządem studenckim przyjmuje się, że w braku jej wydania w ciągu 14 dni, od dnia uzyskania informacji o konieczności wydania opinii, uznaje się, że opinia jest pozytywna.

 

§ 38

1.           Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych (w niniejszym Statucie zwana słuchaczem).

2.           Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych określone są w regulaminie studiów podyplomowych oraz w regulaminie opłat za naukę, uchwalanych przez Senat.

3.           Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w oparciu o zasady rekrutacji.

2         ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

 

§  39

1.           Politykę naukową Uczelni, uchwała Senat po zasięgnięciu opinii Założyciela na wniosek Rektora, w tym określa dyscypliny wiodące i wspierane.

2.           Rektor po uzyskaniu opinii Senatu może powołać koordynatora dyscypliny wiodącej lub wspieranej.

3.           Do podstawowych zadań koordynatora należy realizowanie Polityki naukowej Uczelni w danej dyscyplinie.

§  40

Uczelnia może współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, o której mowa w art. 149 ust. 1 Ustawy, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.

 

3         DZIAŁ II. PRACOWNICY

§ 41

1.           Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

2.           W celu zatrudnienia nauczycieli akademickich, Uczelnia może przeprowadzić konkurs. Tryb i warunki konkursu określa regulamin przeprowadzania konkursu, który nadawany jest przez Rektora.

3.           Nauczycieli akademickich zatrudnia się na stanowiskach dydaktycznych;

1)           profesora,

2)           adiunkta,

3)           asystenta,

4.           starszego wykładowcy,

5.           wykładowcy,

6.           lektora,

7.           instruktora,

 

§  42

1.           Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.

2.           Na stanowisku profesora Uczelni może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego.

3.           Na stanowisku profesora Uczelni, może być zatrudniona osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)           ma co najmniej stopień naukowy doktora;

2)           ma znaczący i recenzowany dorobek naukowy;

3)           ma co najmniej 5 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy zatrudniony w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy;

4) uzyskała pozytywną opinię  Senatu.

4.           Osoby zatrudnione na stanowisku profesora Uczelni mogą się posługiwać nazwą profesor SWRAiZ.

5.           Wszczęcie działań zmierzających do zatrudnienia profesora Uczelni następuje na wniosek zainteresowanego lub Rektora.

6.           W przypadku zatrudnienia na stanowisko profesora Uczelni Rektor powołuje do oceny dorobku co najmniej jednego recenzenta. Decyzję o zatrudnieniu na stanowisku profesora Uczelni podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, na podstawie przedłożonych recenzji.

 7.           Tryb powoływania recenzentów oraz zasady sporządzania recenzji określa Rektor.

 8.        Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

 9.        Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

10.        Na stanowisku starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora oraz instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub wszystkie osiągnięcia zawodowe i artystyczne oraz niezbędne kompetencje pozwalające na prawidłowe realizowanie powierzonych zadań.

11.        Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Rektor.

 

§  43

1.           Pracodawcę reprezentuje Rektor lub osoba przez niego umocowana.

2.           W zakresie stosunku pracy z Rektorem, Uczelnię reprezentuje Założyciel.

3.           Stosunek pracy z członkami Naczelnej Kadry Kierowniczej Uczelni nawiązuje Rektor w porozumieniu z Założycielem, z wyłączeniem Rektora.

4.           Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.

5.           W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

6.           Warunkiem wskazania Uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

7.           Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, wymaga zgody Rektora.

8.           Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora, w przypadku, gdy Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy.

§  44

1.           Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

2.           Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.

3.           Nauczyciela akademickiego obowiązuje zadaniowy czas prac

4.           Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

1)    240 godzin dydaktycznych — dla pracownika badawczo-dydaktycznego,

2)    180 godzin dydaktycznych — dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora,

5.           Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

1)    360 godzin dydaktycznych — dla pracownika dydaktycznego,

2)    210 godzin dydaktycznych — dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora,

3)    240 godzin dydaktycznych — dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora Uczelni,

4)    540 godzin dydaktycznych — dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora.

 

 

6.           Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. powyżej może zostać przekroczony na zasadach określonych w art. 127 ust. 6 i 7 Ustawy.

7.           Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. powyżej w odniesieniu do nauczycieli akademickich pełniących funkcję Kanclerza, Prorektora może zostać przekroczony jedynie po uzyskaniu zgody Rektora.

8.           Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. Powyżej, w odniesieniu do nauczycieli akademickich pełniących funkcję Kanclerza i Rektora może zostać przekroczony jedynie po uzyskaniu zgody Założyciela.

9.           Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest ustalone w regulaminie wynagradzania i w umowie o pracę.

§  45

1.           Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni, z wyjątkiem Rektora, podlegają ocenie okresowej.

2.           Ocena może być pozytywna lub negatywna.

3.           Kryteria oceny okresowej, tryb jej dokonywania i sposób wykorzystania określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

4.           Oceny dokonują komisje ds. oceny nauczycieli powołane przez Rektora.

5.           Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek Rektora.

6.           Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę przedstawianą przez studentów po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu oraz ocenę, o której mowa w §  43.

7.           Ocena dokonywana jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczana ocenianemu nauczycielowi akademickiemu.

8.           W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

9.           Otrzymanie przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy na zasadach określonych w Ustawie.

§ 46

1.            Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa regulamin pracy.

2.            Nauczycielowi akademickiemu, o którym mowa w art. 130 Ustawy, Rektor może udzielić płatnego urlopu naukowego.

3.            Płatny urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez Rektora na wniosek nauczyciela akademickiego na zasadach określonych w Ustawie.

4.            Nauczyciel akademicki może uzyskać bezpłatny urlop naukowy.

5.            Urlopy naukowe udzielane są przez Rektora na wniosek uprawnionego nauczyciela akademickiego, po uzyskaniu opinii Prorektora.

 

4         DZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

5         ROZDZIAŁ l. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 47

1.           Na Uczelni funkcjonuje: rzecznik dyscyplinarny nauczycieli akademickich oraz komisja dyscyplinarna nauczycieli akademickich.

2.           Rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli akademickich na 4-letnią kadencję powołuje Rektor, spośród nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających co najmniej stopień doktora. Kadencja Rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli akademickich rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora.

3.           Rzecznik dyscyplinarny nauczycieli akademickich pełni swoją funkcję do końca kadencji lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło skuteczne złożenie jego funkcji; w takim przypadku nowego Rzecznika na pozostałą część kadencji powołuje Rektor.

4.           Komisja dyscyplinarna nauczycieli akademickich pochodzi z wyboru (jej członkowie wybierani są na 4-letnią kadencję), którego dokonuje Senat.

5.           Członkami komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia pozostaje podstawowym miejscem pracy.

6.           W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi 5 osób, w tym obligatoryjnie:

1)  co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora,

2) przedstawiciel studentów.

7.           Kandydatów na członków komisji spośród nauczycieli akademickich przedstawia organ lub członek organu kolegialnego Uczelni, grupa min. 3 nauczycieli akademickich.

8.           Kandydatów na przedstawiciela studentów w Komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, może zgłosić trzech przedstawicieli samorządu studenckiego lub grupa 10 studentów.

9.           Członkostwo w komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich ustaje w wyniku:

1)    rezygnacji,

2)    ustania stosunku pracy lub w przypadku, gdy Uczelnia przestała być podstawowym miejscem pracy członka komisji,

3)    w przypadku zastosowania kary dyscyplinarnej wobec członka komisji,

4)    śmierci.

 

10.        Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków członka w komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków.

11.       W postępowaniu dyscyplinarnym może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne. Z inicjatywą może wystąpić każda ze stron. Mediatora proponuje Rektor.

12.       Zasady i szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego określa Ustawa i wydane na jej podstawie rozporządzenia właściwego ministra.

6         ROZDZIAŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW

§ 48

1.           Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta, wynikający z Ustawy, Statutu lub innych aktów obowiązujących na Uczelni.

2.           Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów na 4-letnią kadencję powołuje Rektor po uzyskaniu opinii Senatu, spośród nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

3.           Rzecznik pełni swoją funkcję do końca kadencji lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło skuteczne złożenie jego funkcji; w takim przypadku nowego Rzecznika na pozostałą część kadencji powołuje Rektor.

4.           W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają:

1)          komisja dyscyplinarna,

2)          odwoławcza komisja dyscyplinarna.

5.           Członków komisji dyscyplinarnej powołuje Senat na wniosek Rektora oraz określa ich liczbę. Kandydaci zgłaszani są przez Prorektora. Studentów do komisji dyscyplinarnej powołuje samorząd studencki.

6.           W skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej wchodzą: przewodniczący, którym jest Prorektor i dwóch innych nauczycieli akademickich oraz dwóch studentów. Członków komisji wybiera Rektor, w przypadku studentów informując przewodniczącego samorządu.

7.           Zasady i szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego określa Ustawa i wydane na jej podstawie rozporządzenia właściwego ministra.

 

7         DZIAŁ IV. MIENIE I FINANSE

       

                                          § 49

1.              Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

2.              Gospodarka finansowa Uczelni podlega właściwym przepisom prawa.

3.              Rokiem obrotowym Uczelni jest rok kalendarzowy.

4.              Środki na pokrycie kosztów działalności Uczelnia może czerpać z następujących źródeł:

                               1      opłat pobieranych przez Uczelnię;

                               2      dotacji podmiotowych na świadczenie, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1—4 Ustawy, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, zapomogę, stypendium rektora;

                               3      subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;

                               4      darowizn, grantów i innych przewidzianych prawem;

                               5      wyodrębnionej działalności gospodarczej;

                               6      odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, opłat licencyjnych i przychodów z działalności kulturalnej;

                               7      przychodów ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników;

                               8      ze środków UE albo niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa EFTA, albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

                               9      środków, o których mowa w art. 372 Ustawy;

                             10    środków w ramach programów i przedsięwzięć Ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego;

                             11     przychodów z udziałów, obligacji, akcji, praw autorskich i innych praw majątkowych;

                             12     przychodów z lokat bankowych, udzielonych pożyczek i innych przychodów finansowych;

                             13     innych dozwolonych prawem.

§ 50

1.           W Uczelni, zgodnie z art. 409 Ustawy, tworzy się fundusz stypendialny oraz fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Środki finansowe na te fundusze przyznawane są w formie dotacji podmiotowej.

2.           W Uczelni można utworzyć własny fundusz na stypendia dla pracowników i studentów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przyznawanych z funduszu stypendialnego.

3.           W Uczelni tworzy się fundusz zasadniczy.

4.           Zysk netto Uczelni przekazuje się na fundusz zasadniczy z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, w tym na pokrycie straty.

5.           Stratę netto Uczelni pokrywa się z funduszu zasadniczego.

         

10      DZIAŁ V. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

§ 53

Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.

§ 54

Teren Uczelni określa Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego.

§ 55

Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren Uczelni na zasadach określonych w Ustawie.

§ 56

1.           Na terenie Uczelni mają prawo odbywać się zgromadzenia członków wspólnoty akademickiej.

2.           Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób w określonym miejscu i czasie nie wynikające z formalnego katalogu wydarzeń i zasad funkcjonowania i harmonogramu prac Uczelni.

3.           Zgromadzeniem – w rozumieniu Statutu – nie są:

 

1)           zebrania całości lub określonych grup społeczności akademickiej zwoływane przez władze Uczelni lub jej wydziałów;

2)           zebrania ustawowych i statutowych organów Uczelni, samorządu studentów, organizacji studenckich funkcjonujących na Uczelni, związków zawodowych, kół naukowych;

3)           konferencje, seminaria lub sympozja naukowe organizowane przez jednostki struktury akademickiej Uczelni lub samorządu studentów;

4)           spotkania z partnerami biznesowymi Uczelni lub przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących z Uczelnią (Komisje programowe, Komisje ds. jakości, itp.);

5)           inne zebrania i spotkania, których uczestnicy są zapraszani do wzięcia udziału przez uprawnione organy Uczelni.

4.           Zebrania i/lub spotkania innego rodzaju i charakteru niż wymienione w § 62 ust. 3, mają status zgromadzeń — w rozumieniu tego Statutu — i mogą się odbywać zgodnie ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, przy czym:

1)           zgromadzenia organizowane w lokalu (budynku) Uczelni wymagają wcześniejszej zgody Rektora,

2)           zgromadzenia organizowane na terenie Uczelni, ale poza jej lokalami, wymagają wcześniejszego zawiadomienia Rektora.

5.           Rektor w odrębnym regulaminie określa, jakie informacje zawiera wniosek o wyrażenie zgody Rektora oraz zawiadomienie Rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Uczelni, a także obowiązki organizatora zgromadzenia.

6.           Wniosek o wyrażenie zgody lub zawiadomienie o zamiarze organizacji zgromadzenia musi być skutecznie doręczony Rektorowi, co najmniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy, będącej przesłanką zwołania zgromadzenia, rektor może przyjąć wniosek lub zawiadomienie złożone w terminie krótszym, jednak nie krótszym niż czas niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku organizowanemu zgromadzeniu.

7.           Rektor, po otrzymaniu wniosku o zgodę na zorganizowanie zgromadzenia lub zawiadomienia o zamiarach zorganizowania zgromadzenia, może:

1)           w przypadku wniosku — wyrazić zgodę lub odmówić wyrażenia zgody,

2)           w przypadku zawiadomienia — przyjąć do aprobującej wiadomości lub zakazać zorganizowania zgromadzenia.

8.           Rektor może odmówić wyrażenia zgody lub zakazać organizacji zgromadzenia w sytuacjach, w których:

1)                  czas lub miejsce zgromadzenia będzie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni,

2)                  organizator nie przedstawi informacji wymienionych w regulaminie, o którym mowa w § 62 ust. 5 0 planowanym zgromadzeniu we wniosku lub w zawiadomienia,

3)                  według wiedzy posiadanej przez rektora organizator nie będzie w stanie zapanować nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie zgromadzenia i nie spełni obowiązków określonych w regulaminie, o którym mowa w § 62 ust. 5;

4)                  cel i/lub przewidywany przebieg zgromadzenia może naruszyć dobra osobiste prawem chronione grup lub jednostek będących członkami społeczności akademickiej:

 

9.           Rektor odmawia udzielenia zgody i zakazuje zgromadzenia:

1)                  Jeżeli jego cel lub program naruszają przepisy prawa;

2)                  Jeżeli istnie uzasadnione podejrzenie, że jego cel, program lub przebieg mogą pozostawać w sprzeczności z wartościami i zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 

10.        Rektor lub jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

11.        Rektor lub jego przedstawiciel może także rozwiązać zgromadzenie w trybie natychmiastowym, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa fizycznego osób lub mienia.

 

 

§ 57

Rektor zapewnia bezpieczeństwo wiedzy i informacji pozyskiwanych, tworzonych/powstających, gromadzonych, przetwarzanych, archiwizowanych w Uczelni oraz przesyłanych do określonych Ustawą instytucji, poprzez powołanie kompetentnych służb wewnętrznych, udostępnienie odpowiedniej infrastruktury materialnej i proceduralnej oraz prowadzenie szkoleń.

       

      DZIAŁ VI. LIKWIDACJA UCZELNI

§ 58

1.           Likwidacja Uczelni może nastąpić w wypadku:

1)          spadku liczby kandydatów na studia do poziomu uniemożliwiającego finansowanie działalności Uczelni z opłat za naukę i po zapoznaniu się z bilansem sporządzonym niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej likwidację, sprawozdaniem finansowym, prognozami dotyczącymi napływu nowych środków i kapitałów, uwzględniającymi wszelkiego rodzaju należne Uczelni zobowiązania przyjęte przez inne podmioty, jak i zobowiązania Uczelni;

2)          innych powodów uniemożliwiających finansowanie kosztów jej działalności;

3)          określonym w art. 430 Ustawy;

 

2.           Likwidacji z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej lub z własnej inicjatywy Założyciela może nastąpić za zgodą właściwego ministra.

 

§ 59

1.           Decyzję o likwidacji Uczelni podejmuje Założyciel po zasięgnięciu opinii Senatu oraz za zgodą właściwego ministra.

2.           Założyciel w przypadku likwidacji Uczelni zapewni jej studentom możliwość kontynuacji kształcenia na innych uczelniach.

3.           W Uczelni postawionej w stan likwidacji:

1)           prowadzone kształcenie może być kontynuowane nie dłużej niż do końca roku akademickiego,

2)           stosunki pracy nauczycieli akademickich wygasają z końcem roku akademickiego - w którym postawiono Uczelnię w stan likwidacji.

§ 60

1.           Likwidację prowadzi Założyciel.

2.           W okresie likwidacji Uczelnia nosi nazwę „Szkoła Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania” we Wrocławiu w likwidacji”.

 

Po zakończeniu likwidacji i spłaceniu zobowiązań, cały majątek Uczelni staje się własnością Założyciela.

   

      DZIAŁ XII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 61

1.           Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

2.           Kadencja organów jednoosobowych oraz członków organów kolegialnych, powołanych na mocy dotychczas obowiązującego statutu, wygasa z dniem 30 września 2019 r.

3.           Do powołania organów jednoosobowych oraz Prorektora w terminie do dnia 30 października 2019 r. nie jest wymagana opinia Senatu.

4.           Kadencja pierwszych organów jednoosobowych zaczyna się z dniem 1 października 2019 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2023 r.

5.           Kadencja Senatu zaczyna się z dniem 1 października 2019 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2021 r.

6.           Przed powołanie osób do pełnienia funkcji organów jednoosobowych lub członków organów kolegialnych, osoby te zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego do Założyciela.

7.           Kadencja dziekana  wygasa z dniem 30 września 2019 r.

8.           Kadencja prorektorów statutu zaczyna się z dniem 1 października 2019 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2023 r.

§ 62

1.           Przepisy prawa wewnętrznego obowiązujące przed 1 października 2019 roku tracą moc z dniem 30 września 2020 r., o ile Senat nie postanowi inaczej.

2.           Przepisu ust. 1 nie stosuje się do regulaminów studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz opłat dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 października 2019 r.

3.           Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwał i zarządzeń określających program studiów dla poszczególnych kierunków studiów.

4.           W terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu właściwe organy Uczelni dostosują do statutu obowiązujące na Uczelni akty prawa wewnętrznego oraz wydadzą akty prawa wewnętrznego przewidziane w statucie.

5.           Obowiązujące akty prawa wewnętrznego, o których mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze statutem. W przypadku sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia statutu.

 

 

§63

1.           Pracownicy Uczelni zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie niniejszego statutu, stają się pracownikami uczelni w rozumieniu niniejszego statutu.

2.           Stanowisko profesora zwyczajnego, o którym mowa w niniejszym statucie staje się stanowiskiem profesora, o którym mowa w § 49 ust. 4 pkt 1 niniejszego statutu.

3.           Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie niniejszego statutu dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są nauczycielami akademickimi do dnia 30 września 2020 r.

4.           Pierwsza ocena okresowa nauczycieli akademickich, o której mowa w 5 53 ust. 1 dokonywana jest nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

5.           Ocena okresowa, o której mowa w ust. 5 obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu.

6.           Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

7.           Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu, sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

8.           Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich stają się z dniem wejścia w życie statutu rzecznikami dyscyplinarnymi w rozumieniu art. 277 ust. 1 Ustawy.

 

                                                                                                                                                                                        §64

1.           Umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawarte ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu zachowują swoją moc.

2.           Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

3.           Rzecznicy dyscyplinarni do spraw studenckich stają się z dniem wejścia w życie statutu rzecznikami dyscyplinarnymi do spraw studenckich w rozumieniu art. 309 Ustawy.

      DZIAŁ XIII. PRZEPISY KOŃCOWE

                                                                                                                                  §65

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. i na zasadach określonych w przepisach Działu XII.

 

 

 

Uchwała nr 4/2019

Zgromadzenia Wspólników Europejskiej Edukacji Zawodowej spółka z o.o. podjęta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania

 

 

Na podstawie art. 28, 16)3  Ustawy z dnia 28 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” Zgromadzenie Wspólników jako założyciel Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu z dniem 01 września 2019 roku nadaje Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu nowy statut.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Zgromadzenie Wspólników

 

                                                                      Marian Fornalski

                                                                     Stanisław Grochowski

                                                                     Michał Sachanbiński

                                                                     Lech Jan Zioberski

UA-106407097-1
wpChatIcon